كد محصول: 34100

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 34

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                              

                                        

http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg
 
  • نقد و بررسی
فهرست
* پژوهش صفحه نویسندگان
سهم خودپنداره، راهبردهای یادگیری، انگیزش تحصیلی خودمختار، و عزت‌نفس کلی در پیشرفت تحصیلی 11 دکتر حمزه گنجی
دکتر صلاح صوفی
رابطة مؤلفه‌های سرمایه معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی
 
30 دکتر محسن گل‌پرور
اکرم احمدی
زهرا جوادیان
قوّة وهمیّه: بازخوانی یک مفهوم سنتی براساس یافته‌های علوم‌شناختی مدرن  53 دکتر جواد حاتمی
عباس ذبیح‌زاده
محمدرضا نیک‌فرجام
ارائه مدل ساختاری رضایت شغلی براساس مؤلفه‌های عدالت سازمانی در کارکنان دانشگاه تهران 74 ابوذر قاضی
اکرم حجری
رابطة شادکامی با ابعاد محتوایی و ساختاری ارزش‌ها 94 دکتر یداله قاسمی‌پور
سمیّه عباس‌پور
تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش خشم کودکانِ دچار اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی
 

 
112 معصومه مودی
دکتر حمید علیزاده
دکتر باقر غباری‌بناب
دکتر مهدی سلیمانی

نماد اعتماد