كد محصول: 33100

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 33

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
   خرید پستی


                              

                                          


http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg

 
  • نقد و بررسی
فهرست
* پژوهش صفحه نویسندگان
روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة باورهای اساسی 7 دکتر الهه حجازی
دکتر ناهید صادقی
میثم شیرزادی­ فرد
خصوصیات روانسنجی پرسشنامةحساسیت به طرد در دانشجویان 24 دکتر سمیرا خوشکام
دکتر فاطمه بهرامی
فرحناز رحمت­الهی
دکتر سمانه نجارپوریان
تأثير درمان گروهي فعال­سازي رفتار بر علائم افسردگي و نگرش­هاي ناکارآمد 45 امیر جلیلی
دکتر علی­ اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر بنفشه غرایی
دکتر مهدی سلیمانی
پریسا فرجی
رابطة بین متغیرهای انگیزشیِ هدف­گذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی،و خودتنظیمی، با التزام­ کاریِ کارکنان یک سازمان صنعتی 67 الهام ساعي
دکتر عبدالزهرا نعامي
دکتر عبدالکاظم نیسی

 
تأثیر آموزش سرمایة روانی با استفاده از مدل مداخله­ای لوتانز،بر سرمایة روانی کارشناسان شاغل در یک شرکت صنعتی 86 دکتر احمد علیپور
نیلا آخوندی
دکترغلامرضا صرامی فروشانی
دکتر مجید صفاری­نیا
دکتر مژگان آگاه­هریس
ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان، با تعهد ورزشیِ بازیکنان نخبةهندبال زنان و نقش میانجی­گرایانة نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری 106 بهشت احمدی
آزاده آزادی
دکتر شیرین زردشتیان

نماد اعتماد