كد محصول: 10037

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 37، دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1395

تعداد
قيمت 3,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                              

                                        

http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg

 
  • نقد و بررسی
مجله پژوهش های روانشناختی شماره 37، دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1395
فهرست
*پژوهش صفحه نویسندگان
حمایت اجتماعی، هویت شخصی،و رفتارهای برونی‎شده در نوجوانی 7 دکتر زهره مجدآبادی
مقایسة نشخوار فکری و خودتنظیمی عاطفی
در افراد افسرده، مضطرب، و بهنجار

 
24 دکتر اسحق رحیمیان‌بوگر
دکترعلی تقوایی‌نیا
حمیده جهان‌بخش
ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان‌شناختی 45 دکتر محمدابراهیم مداحی
لیلی مداحی
طراحی و آزمون الگویی برای پیش‌بینی اشتیاق روان­شناختیدر کارکنان یک شرکت صنعتی 55 دکتر عبدالکاظم نِیسی
دکتر نسرین ارشدی
محبوبه مهدی‌بیگی سروستانی
ادراك دلبستگیِ دوران کودکی در مدل علّیِ مهار و بروز خشم با توجه به انطباق بین سبک‌های اسناد ودلبستگی به خدا 74 قاسم هزاری
دکترفاطمه شهابی‌زاده
نقش سبك‌هاي مقابله‌ای و تاب‌آوري در پيش‌بيني احساس غربت
 
91 کریم بابایی نادینلویی
هانا پزشکی
دکترنادر حاجلو

نماد اعتماد