كد محصول: 10023

رفتاردرمانی شناختی: ساده اما موثر (چاپ چهارم)

تعداد
قيمت 71,100 تومان   (قبل از تخفيف 79,000 تومان )
وضعيت انبار موجود
  جهت خرید کتاب کلیک کنید
 

                              

                                          
مشخـصــات کتـــاب
مشاهده فهرست و منابع
 
عنوان کتاب : رفتاردرمانی شناختی:  ساده اما موثر
نویسندگان : مایکل جِی. اسکات
مترجمان : دکتر ابوالفضل محمدی، ایمانه عباسی،
موسی چاکری حکمی
قطع : وزیری
شابک : 978-600-95931-9-4
وزن : 499
تعداد صفحه : 342
سال انتشار شمسی : 1398
نوبت چاپ 4
  • نقد و بررسی

معرفی کتاب:
 

رفتاردرمانــی شــناختی، پرکاربردتریــن شــیوه رواندرمانــی مبتنــی بــر شــواهد، بــرای درمــان
اختلال
هـای روانشـناختی اسـت. هـدف اصلـی رفتاردرمانـی شـناختی، ارائـه راهکارهـای سـاده امـا
مؤثــر بــرای مقابلــه بــا مشــکلات رفتــاری، هیجانــی، و شــناختی اســت.
کتـاب حاضـر، کتابـی در نـوع خـود منحصربه
فـرد اسـت از ایـن جهـت کـه بهصـورت خلاصـه و
جامـع مراحـل ارزیابـی و تشـخیص را مبتنـی بـر رویکـرد شـناختی و رفتـاری ارائـه کـرده اسـت.
همچنیــن در مــورد هــر کــدام از اختلال
هــای افســردگی، اختــلال پانیــک و آگورافوبیــا، اختــلال
اسـترس پـس از سـانحه، فوبـی اجتماعـی، اختـلال وسـواس اجبـاری، و اختـلال اضطـراب فراگیـر،
فرمولبنــدی و جلســات درمــان بــا اســتفاده از معرفــی مراجــع توضیــح داده اســت.
ایــن کتــاب بــرای تمــام روان
درمانگرانــی کــه قصــد دارنــد درمــان را شــروع کننــد یــا در درمــان
پیشـرفت بیشـتری داشـته باشـند و یـا در جسـتجوی کتابـی مفیـد و خلاصـه بـرای مطالعـه بـا صرف
حداقـل زمـان هسـتند پیشـنهاد می
شـود.

نماد اعتماد