دو فصلنامه پژوهشهای روانشناختی

هیأت تحریریه (شورای دبیران):
دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اکبر سیف، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران
دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی
دکتر حمزة گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بیژن گیلانی، دانشگاه تهران
دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر امیرهوشنگ مهریار، دانشگاه شیراز
 
صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، و سردبیر:
دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران
 
مشاور ویژه: امیر جلیلی
مشاور آمار: دکتر مهدی سلیمانی
مدیر اجرایی: پریسا فرجی
ویراستار: فروزنده داورپناه
همکار: حمیده محمدصراف کردی
سایت: مریم مهرابی
 
تأئیدیه علمی-پژوهشی مورخ: 1373/3/2، 1383/4/6، 1389/7/3، 1392/8/8
شماره پروانه انتشار: 102/3882
آی. اس. اس. ان: 9616-1019