فهرست مقاله هاي منتشر شده در شماره هاي 1 تا 38
نشريه 
پژوهشهاي روان شناختي 

 
عنوان مقاله نام نويسندگان يا مترجمان شماره مجله شماره صفحه
ارزشیابی دانشجویان از استادان; تا چه اندازه می‌توان به آن اعتماد کرد؟ دکتر علي اکبر سيف 1 12-24
اضطراب پس از جنگ دکتر بيژن گيلاني
محمود پناهي
1 6-11
پژوهشي در مورد تأثير اكثريت متفق بر اقليت واحد دکتر رضا زماني
وحيدافضلي راد
مهرآفرين امامي
1 36-60
قطبيت يا تقارن تداعي؟ دکتر يوسف کريمي 1 61-64
مقايسه دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بادانشجويان هم رشته آنها در دانشگاه آزاد اسلامي دکتر حمزه گنجي  

1

25-35
آموزش بيو فيدبک براي سر درد تنشي دکتر فريدون مهرابي
مهدي لطفعلي زاده
2 11-27
ارتباط مديريت دمکراتيک باجمع گرايي فرهنگي
در محيط هاي خانوادگي و شغلي ايراني
دکتر شهرناز مرتضوي
دکترسيامک نوربلوچي
2 3-10
پي گرد درحافظه کوتاه مدت؛ اثر تکرار و جايگاه در فهرست بر زمان واکنش، در شرايط حذف مرور ذهني    سيد مهران منصوري    
    دکتر رضا زماني
2 40-50
کاربرد مقياس هوش وکسلر کودکان(WISC)-Rدر ايران سيما شهيم 2 28-39
بررسي اعتبار پرسشنامة شخصيتي آيزنک در زمينة خودآگاهي و پذيرش خويشتن دکترحسين مولوي 3 3-10
بررسي رابطة ميزان مردودي و قبولي با رتبة تولد دردانش آموزان مقطع ابتدايي شهراصفهان درسال تحصيلي 67-1366 دکترقربانعلي اسداللهي
محمد يعقوبي
بهرام سليماني
3 26-32
بررسي نقش کانون توجه درسوگيري حافظة بيماران افسرده سيروس مبيني 3 11-25
هنجاريابي آزمون بندر _ گشتالت در مورد کودکان 10-7 سالة تبريزي مجيد محمود عليلو 3 33-45
برخي مسايل روش شناختي در ارزيابي درمان هاي غير دارويي در روان پزشکي دکتر محمد تقي ياسمي 4 70-80
بررسي اثرات الکتروشوک برحافظة بيماران افسردة درون زا نجمه حميد 4 13-23
بررسي رابطة هوشبهر با ويژگيهاي فردي و خانوادگي در نمونه اي از کودکان سرآمد سيما شهيم 4 45-61
تأثير جنگ بر ويژگي هاي شخصيتي جانبازان عليرضا رضايي 4 62-69
تهيه جزوات آموزشي: مقايسه اثر سه نوع جزوه براي مرور درس­ها سارا ايرواني 4 81-87
هنجاريابي مقياس اسکيزو فرني پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا ( در مردان ) دکتر محمود دژکام
عباس بخشي پور رودسري

 
4 3-12
اثرآرامش عضلاني بر پاسخ
لنفوسيتهاي T درمقابل ميتوژن PHA
جمشيد فرجي        
دکتر داوود معظمي
دکتر حسن مطيعيان
5 3-19
بررسي آزمايشي اثر خلق بر حافظه دکتر حسن عشايري
مجيد محمود عليلو
5 35-46
بررسي فاصلة دو جانبة رواني _ اجتماعي بين دو گروه از روستاييان ايراني و کارگران مهاجر افغاني فرهاد ماهر 5 47-58
رابطه بين احساس بيگانگي و خودپنداري دکترعبدا...شفيع آبادي   
ابوالفضل ولي نوري
5 20-34
بررسي کارآمدي مجموعه آزمون شناختي _ تشخيصي کي در جمعيت ايراني: مقايسة بزرگسالان بهنجار ، کودکان بهنجار، مبتلايان به عقب ماندگي ذهني و بيماران مبتلا به اسکيزوفرني کاظم نعمت ا...زاده ماهاني
دکتر احمد محيط
6 3-23
روابط منبع کنترل دروني _ بيروني و الگوهاي رفتاري تيپ A و تيپ B با افکار خودکشي ابوالفضل ولي نوري
دکتر علي اکبر سيف
6 24-37
Is Locus of Control Unidimensional or Multidimensional? Data From Persian Translation of Rotter’s I-E Scale and Levenson’s I, P And C Scales دکتر محمد نقي فراهاني
دکتر ام. کوپر
دکتر پي. جين
6 38-62
تأثير کودک عقب ماندة ذهني برخانواده دکتر شهلا البرزي
لعيا بشاش
7 3-14
مقايسه سازگاري دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدارس ابتدايي اهواز بهنام مکوندي
دکتر بهمن نجاريان
دکترحسين شکرکن
فاطمه ليامي
7 15-29
هنجاريابي آزمون بينايي _ حرکتي بندرگشتالت درمدارس ابتدايي تبريز
 
حميد پورشريفي
ناصر صبحي قراملکي
رسول عليزاده خسرقي
فريدون رخشان
7 30-37
بررسي آزمايشي تأثير سبک اسناد در درماندگي آموخته شده ايمان بيگدلي 
دکترکيانوش هاشميان
8 60-71
مقايسه کارآيي درمان مواجهة تجسم طولاني مدت با تکنيک درمان شناختي _ رفتاري در درمان مبتلايان به اختلال وسواس فکري احمد حيدري پهلويان
دکتر فضيله ذوالفقاري 
دکتر فريدون مهرابي
8 15-36
بررسي تأثير نوع محرک بر پردازش اطلاعات در کودکان عقب ماندة ذهني آموزش پذير مجيديوسفي لويه
طاهره شيخ الاسلامي
8 37-50
بررسي رابطه ميان شخصيت تيپ Aو استرس تجربه شده با وقوع حمله قلبي عباس بخشي پور رودسري
 
8
 
3-14
تأثير منبع کنترل و امکان مهار استرس بر عملکرد يادگيري فرد حسن صبوري مقدم 
دکتر محمد نقي براهني
8 51-59
تحليل پراکندگي نمرات درگروه هنجار مقياس تجديد نظر شدة هوشي وکسلر کودکان سيما شهيم 9 54-65
تحليل عاملي آزمون گشتالت ديداري_حرکتي بندر رسول صادقي
دکترحيدرعلي هومن
9 25-39
تحليل رابطة خصومت و خشم باشدت انسداد عروق کرونر قلب بهنام بهراد
دکتريدا...رستگاري
9 9-24
رابطه بين تکلم خصوصي و خلاقيت کودکان
پيش دبستاني
نوشاد قاسمي
دکتر مهرناز شهرآراي
9 40-53
علائم PTSD در مادرانی که فرزندان آنها دچار سانحه شده‌اند دکتر سید محمود میرزمانی
دکتر دیرک بولتن
9 66-75
سوگيري حافظه در افسردگي : پردازش طرحواره اي يا تسهيل عاطفي مجيد محمود عليلو 9 76-88
اضطراب امتحان : علل، سنجش و درمان عباس ابوالقاسمي 
بهمن نجاريان
10 82-99
 
بررسي آزمايشي اثر خلق بر عملکرد

 
مجيد محمود عليلو 10 37-47
بررسي مقدماتي رابطة سوگيري نگاه با کارکرد اختصاصي نيمکره هاي مغز علي زينالي 10 26-36
تأثير وضعيت فشار رواني و حمايت اجتماعي در افسردگي سالمندان دکتر محمدرضا صادقي
سوزان کاستنگه
مريم رجوعي
10 11-25
متغيرهاي تعديل کننده و واسطه اي: تمايزات مفهومي و راهبردي دکتر زهره سرمد 10 63-81
Influence of Different Conditions Of Mood Manipulation on Memory Among Iranian Children دکتر زهره خسروي 10 48-62
استرس شغل معلمي : شيوع، منابع، و پيامدهاي استرس شغلي درميان معلمان مقاطع ابتدايي ومتوسطه دکتر ماريا آگيلار وفايي 11 63-91
تهيه و استاندارد کردن آزمون انگيزه پيشرفت دکترحيدرعلي هومن
علي عسگري
11 9-32
رابطه بين کيفيت دوستي و روش مقابله با فشارهاي رواني درکودکان و نوجوانان دختر دکتر الهه حجازي
راضيه ظهره وند
11 33-45
شناسايي هنجارهاي رفتار اجتماعي دردانش آموزان پايه اول و سوم راهنمايي برحسب جنس علي اکبري زاده
دکتر محسن شکوهي يکتا
11 113-129
نمادها و نشانه هاي اميد در ساختار خيالي و نمادگرايي نوجوانان دختر و پسر شهر تهران دکترکمال درّاني  

11

47-62
Comparision of Boys and Girls from English speaking Families on their AttributionalStyle,Anxiety and Academic Performance  
 
دكتر محمد خداياري­فر
 

 
 
 

11
 

92-113
بررسي­اثربخشي مداخلات شناختي _ رفتاري در کاهش اثرات جانبي روان­شناختي در بيماران سرطاني و بهبود شيوه­هاي مقابله با آن­ها دکتر صادق نصري
دکتر محمد نقي براهني
دکتر منوچهر کيهاني
دکتر سيد احمد واعظي
12 11-36
پژوهشي در الگوي رفتاري افسردگي: بررسي نقش تقويت و تنبيه محيطي بر رفتارهاي خود تقويتي و خود تنبيهي دکترمجيد محمود عليلو 12 67-81
مطالعه مقايسه اي ويژگيهاي روان شناختي دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه
شهيد بهشتي
دکتر محمود ميناکاري
محمود حيدري

12

51-66
Construction and Validation of a Scale for Measuring Schizotypal Characteristics in the General  Population
دکتر بهمن نجاريان
ايران داودي
   12 37-50
اثرات آموزش بر نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان دکتر شهريار شهيدي
نرجس تکتم جان نثاري
13 78-92
رابطه بين کانون کنترل و سازگاري زناشويي همسران شاغل درآموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز محبوبه حسن شاهي 
دکتر ابوالقاسم نوري   
دکتر حسين مولوي
13 51-61
رابطه بين پردازش اطلاعات معنايي و اختلال وسواس فکري- عملي علي عيسي زادگان
دکترحبيب ا... قاسم زاده
13 8-25
کاربرد مدل همخواني فرد-محيط در استرس معلمان تبريز و بازتاب­هاي آن در عوارض جسمي و رواني دکتر مير تقي گروسي فرشي 13 62-77
Outcome of Psychotherapy for Eating Disorder Patients: the Predictive Value and Clinical Implications of Measuring Self - Disclosur
 
دکتر محمد علي بشارت 13 26-50
بازخوردها و خاطره ها در داد و استاد ، کاوشي در زمينة بازخوردهاي گروهي و فعاليت يادآري دکتر منصور علي حميدي 14 42-57
تحول استدلال جامعه پسندانة کودکان و نوجوانان 5 تا 15 ساله دکتر مجيد يوسفي لويه
مرجان فرضي
افسانه پازند
معصومه يوسفي لويه
14 30-41
خشونت کلامي از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر پايه هاي اول و سوم مدارس راهنمايي دکتر زهرا بازرگان
ناهيد صادقي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
14 7-29
هنجاريابي پرسشنامة نوجوانان آيزنک براي دانش آموزان دورة متوسطة استان همدان محمد عسگري 14 65-80
Psychometric Evaluation of combat Exposure Scale in Iranian War Veterans دكتر سعيد عسكري 14 58-64
بررسي اثر سبك­هاي شناختي و درماندگي آموخته شده (الگوي خستگي شناختي) بر حل مسائل شناختي اميد شكري
دكتر محمد نقي فراهاني
دكتر رضا كرمي نوري
15 59-83
ارتباط الگوي رفتاري تيپ 2، سخت رويي، و استرس با بيماري كرونري قلب محمد حسين بياضي
دكتر يدالله رستگاري
15 40-58
بررسي رابطه كمال­گرايي مثبت و منفي و مكانيسم­هاي دفاعي دكتر محمد علي بشارت 15 7-22
بررسي روايي و پاياني مقياس خودسنجي افسردگي (DSRS) براي دانش­آموزان ايراني دكتر سيد محمد رضا تقوي
دكتر محمد مزيدي
15 23-39
A Comparative study of the Attitudes Towards Suicide Among Swedish and Persian High school Students دكتر سيد جمال صدر السادات
دكتر حسن شمس اسفندآباد
15 84-94

Autobiographical Memory performance and PTSD Symptoms in Survivors of Cancer

عملکرد حافظه شرح حال و نشانه های اختلال اضطراب پس از سانحه در افراد دارای سابقه سرطان
گيتا ياسري
عليرضا مرادي
مهرناز شهرآراي
16 84-97
بررسي رابطة بين سبك‌هاي شناختي (وابسته به زمينه، مستقل از زمينه) و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيلي محمدآزاد عبدالله‌پور
دكتر پروين كديور
دكتر محمدحسين عبداللهي
16 30-44
خانواده درمانی مبتنی بر رويکرد درمان شناختی _ رفتاری در مورد اختلال افسردگی نوجوانی (مطالعه موردی) دکتر محمد خداياری فرد
اکرم پرند

 
16 62-83
رابطه سلامت روانی با تفکرات غير منطقی در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی فلور گردی
دکتر محمود ميناکاری
محمود حيدری
16 45-61
مطالعه مقايسه‌‏ای پايه‏‌هاى فردی، شناختی، و انگيزشی پيش داوری نسبت به مهاجران افغان دکتر فيروزه طاهرپور
دکتر رضا زمانی
دکتر نيک‌چهره محسنی
16 9-29
پرخاشگري آشكار و رابطه­اي در كودكان دبستاني سيما شهيم 17 27-44

Reliability and Validity of the Persian Translation
of the Weinstein Noise Sensitivity Scale

اعتبار و روايی ترجمه فارسی آزمون حساسيت به صدای واينشتاين
دكتر ايرج علي­محمدی
دکتر پروين نصيری
دکتر منوچهر ازخوش
مهرداد ثابت
دکتر مصطفی حسينی
17 74-87
شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش و رابطة آن با جنسيت، مدرك تحصيلي، مقطع شغلي، و موقعيت جغرافيايي ملک محمد قديمی مقدم
فوزيه حسينی طباطبايی
17 56-73
رابطة سبک­هاي مقابله و اسناد با افسردگي حسن فرخي
دکتر بيژن گيلاني
دکتر رضا زمانی
علی اکبر حدادی کوهسار
17 11-26
ارتباط شاخص­هاي رواني استعداديابي در رشته شنا با عملكرد سرعتي و استقامتي شناگران زبده كشور دکتر عباسعلی گائينی
حميد اراضی
علی­ اصغر لاری
ندا خالدی
17 45-55
ارتباط نگرش مذهبي با مکان کنترل و نقش جنسيت سيد داود محمدي
دكتر مهناز مهرابي­‌زاده هنرمند
18 47-64
تفاوت افراد دارای هيجان­هاي بالا و پايين درعمليات شناختي؛ تجريدگزينشي، شخصي­سازي، وتعميم­دهي افراطي دکتر حميدرضا عُريضی
دکتر محسن گل­پرور

 
18 11-32
رابطة سبک­های اسناد با رخدادهای استرس‌زای زندگی و سلامت عمومی تورج سپهوند
دكتر بيژن گيلاني
دكتر رضا زماني
18 33-46
نقش صفات شخصيت و رويکردهاي يادگيري در پيشرفت تحصيلي دانشجويان اميد شکري
دکترپروين كديور
دکتر ولي­ ا­لله فرزاد
علي­ اکبر سنگري
18 65-84
Efficacy of “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” in Reducing Anxiety  and Unpleasant Feelings due to Earthquake Experience محمد عباس ­نژاد
كاظم نعمت ­ا... زاده ماهاني
عباس زامياد
18 104-117
Study of Nutrition Behavior Based on Rogers' Client-Centered Theory in
Iranian Students
دكتر محمود قاضي طباطبايي
علي عسگري
18 85-103
بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس‌هاي AAS، MAC-R، و APS دكتر رضا رستمي
مسعود نصرت­آبادي
فاطمه محمدي
19 11-28
رابطه بين سلسله مراتب ارزشها و سلامت عمومي دكتر منصوره نيکوگفتار 19 79-92
رابطه عملكرد پوشش معكوس بينايي با علائم مثبت و منفي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني جعفر حسني 19 29-48
ساخت و اعتباريابي مقياس      کمال­گرايي چند بعدي تهران دكتر محمدعلي بشارت 19 49-67
مقايسه علائم اختلال‌هاي رواني والدين كودك‌آزار و غير كودك‌آزار و رابطة كودك­آزاري با اختلال‌هاي رفتاري در كودكان جعفر ممقاني
غلامحسين جوانمرد

 
19 68-78
Family Acculturation, Behavior Problems, and Social Skills of a Group of Iranian Immigrant Children in Toronto
 
سيما شهيم 19 93-108
ادراک بيماري و استراتژي­هاي مقابله در بيماران آرتريت روماتوئيد دكتر ابراهيم مسعودنيا 20 11-29
اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خود نظم­دهي خشمِ پسران دبيرستاني دکتر احد نويدي
دكتر احمد برجعلي
20 58-81
بررسي سوگيري حافظه و ميزان اطمينان به حافظه در اختلال وسواسي ـ اجباري از نوع وارسي، اختلال شخصيت وسواسي ـ اجباري، و اختلال اضطراب فراگير
 
دكتر مجيد محمودعليلو 20 46-57
بررسی عوامل فشار روانی مربوط به شغل و رضايت شغلی در گروهی از روان­شناسان سازمان بهزيستی دكتر پروانه محمدخانی 20 99-110
تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت
دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی
دكتر محمد عسگری 20 82-98
خلاقیت و پنج عامل شخصیت سولماز خسرواني
دكتر بيژن گيلاني
20 30-45
اعتباريابی نسخة فارسی پرسشنامة بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعيت دانشجويی دکتر لادن فتی
دکتر رضا زمانی
ابوالفضل محمدی
21 66-78
تأثير روان­درماني بين­فردي گروهي کوتاه مدت در کاهش علائم افسردگي دانشجويان و اثر اين درمان بر سبک اسناد و نگرش های ناکارآمد

 

دکتر بهروز دولتشاهي
دکتر پروانه محمدخاني
مهدي سليماني
21 41-65
رابطه سبک دلبستگی با سلامت روان در بزرگسالان زلزله­زده شهرستان بم اسحق رحيميان بوگر
دكتر علی اصغر اصغرنژادفريد
دکتر عباس رحيمی­نژاد
21 27-40
رابطۀ عوامل مدل پنج عاملي شخصيت و سبك­هاي هويت دكتر مهرناز شهرآراي
دكتر مريم وفايي
مهناز مغانلو
21 79-94
مقايسة تأثير دو روش شناخت­درمانی تيزدل و بک در كاهش نشانه­های افسردگی و اصلاح باورهاي فراشناختي در بيماران افسرده­خو دکتر مسعود گنجی
حسين غلامی
دکتر محمد نريمانی
دکتر عباس ابوالقاسمی
21 11-26
تأثير برنامة آموزش مهارت­هاي اجتماعي ـ هيجاني بر هوش هيجاني دانش­آموزان دكتر كامبيز پوشنه
دكتر نسرين اكبرزاده
اسماعيل صدري
22 69-83
تنيدگي‌ وسبک‌هاي کنارآمدن‌ با آن‌ در دانشجويان دكترمحسنشكوهييكتا
دكترباقرغباريبناب
دكترمحمدخداياريفرد
22 27-44
رابطة عوامل مخاطرة پزشکی و روان‌شناختی با بیماری عروق کرونر ندا ارجمند
محمد کیوان‌زاده
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
22 11-26
مقايسه باورهاي عاميانه درباره  نشانه­ها، علل، و درمان اعتياد در ميان معتادان خودمعرف، اعضاي معتادان گمنام، و غيرمعتادان دكتر منوچهركامكار
فلور خياطان
دكتر محسن گل­پرور
22 45-68
مقايسة سبک­هاي مقابلةدختران فراري و غيرفراري در شهر تهران دکترهاديبهرامياحسان
سحرطهبازحسين­زاده
دکترمحمدعليبشارت

 
22 84-94
باورهاي هوشي و پيشرفت تحصيلي: نقش اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلي رضا قربان­جهرمي
دکتر الهه حجازي
دکتر مسعود غلامعلی­لواساني
احمد رستگار

 
23 11-25
پايايي، اعتبار، و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد
 
فاطمه زارعي
حسن هادی­نژاد

 
23 62-77
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه شوخ­طبعي (SHQ) دکتر اصغر آقایی
دکتر حمیدرضا عریضی
مهديه سادات خشوعي

 
23 26-39
ويژگی­های روان­سنجی جدول  زمينه­يابی ترس ـ نسخه سوم (FSS-III) امينه کاکايی
دکتر منصور بیرامی
دکتر عباس بخشی­پور
23 40-61
Extraversion-Introversion, Shyness, and EFL Proficiency مهدخت پازوکی
دکتر مینا رستگار
23 78-91
كاربرد مدل معادلات ساختاري در تعيين روايي سازه: بررسي شواهد همگرا و افتراقي مقياس نگرش رياضي فنما ـ شرمن دکتر مسعود كبيري 24 10-23
اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت
عمل بای­پس

 
دکتر فریبا زرانی
دکتر رضا زمانی
دکتر محمدعلی بشارت
دکتر هادی بهرامی احسان
دکتر سعید صادقیان
دکتر عباس رحیمی­نژاد
24 25-43
سهم عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان پرويز صباحي
دکتر ابوالقاسم نوري
دکتر حميدرضا عريضي
دکتر محسن گل­پرور
24 44-62
سبک­هاي دلبستگي و نارسايي هيجاني دكتر محمدعلي بشارت 24 63-80
تأثير آموزش ايمن­سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بيماران مبتلا به فشارخون بالا
 
فریماه انصاری
دکتر حسین مولوی
دکتر حمیدطاهر نشاط­دوست
24 81-96
مقايسه باورهاي درهم آمیختگی فکر ـ عمل در بين بيماران مبتلا به اختلال وسواسي ـ اجباري، اضطراب منتشر، و افراد غیربالینی صمد شيرين­زاده دستگيري
سمانه ناطقیان
دکتر محمدعلي گودرزي
24 98-111
علم شناخت در روان­شناسی مدرن و گذشتة فلسفی روان­شناسی در ایران: یک مطالعه تاریخی دکتر جواد حاتمی 24 112-143
میزان تأثیر بیوفیدبک EEGدر درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش­فعالی و کمبودتوجه دکتر علیرضا بخشایش
پروفسور گونتر اسر
آنه ويشكن
25 7-29
تأثیر جنسیت و موقعیت اجتماعی بر میزان همنوایی دکتر سوسن علیزاده­فرد
 
25 30-50
تأثیر خودكارآمدي رایانه و اضطراب رایانه بر سازه­های مدل پذیرش فناوري دیویس: چشم­اندازهای جدید روان­شناسی اجتماعی محمد احمدی­ده­قطب­الدینی
محمد مشکانی
عظیم محمدخانی
25 51-72
نقش ویژگی­های شخصیتی در  پیش­بینی اختلال استرس پس از سانحه در افراد در معرض آسیب دکتر محمد نریمانی
سجاد بشرپور
25 73-88
نقش تعارض زناشویی و رابطة والدین با کودک در نشانه­های آسیب­شناختی عاطفی و رفتاری کودک فاطمه قره­باغی
 
25 89-108
روایی و پایایی مقیاس نگرش به مسؤولیت ساناز کبیرنژاد
دکتر مجید محمودعلیلو
محمدامین شریفی
25 109-123
رابطة سبک رهبريِ تبادلِ رهبر ـ عضو، سبک­هاي حل مسأله، و روابط گروه کاری با جوّ سازمانی نوآورانه و رفتار نوآورانه در کارکنان دکتر عبدالزهرا نعامی
علی افشاری

 
25 124-137
 تأثير طول درمان بر علائم اضطراب و افسردگي در برنامه­هاي مختلفدرماني نگهدارنده اعتياد دکترسید سعيدپورنقاش ­تهراني
مهرنوش حمزه­لوئيان
26 7-22
 مقايسة وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي بامعلمان مدارس استثنایي زهرامكملي
زهرايوسفي
مريم قوچيانی
دكترمحمدباقركجباف
دكتر ابوالقاسم نوري
حسينعلي مهرابي
26 23-42
 بررسي رابطة سبك­هاي هويت با اختلال شخصيت در دانشجويان دكتر مرتضي اميديان 26 43-58
رابطه میان آلکسی­تیمیا و افکار خودکشی: آیا افسردگی به عنوان متغیر واسطه­ای در این رابطه نقش دارد؟ مهناز شاهقلیان 26 59-71
بررسي ملاک‌های رفتاری همسرگزینی ازدیدگاه تکاملی  عاصفه احمدی
دکتر علی­اکبر سیف
 دکتر فرهاد جمهری
26 72-90
رابطة بين تعهد سازماني و ويژگي­هاي شخصيتي با توجه به ساختار شغلي دکترحميدرضا عريضي
 هاجر براتي
26 91-111
شادکامی و سلامت روانی در دانشجویان  منصور سلیمانی
حسن غلامحسین­زاده
 رقیه همایون­پور
26 112-126
رابطة عوامل و وجوه مدل پنج عاملي شخصيت با دينداري مهناز مغانلو
دكتر مريم وفايي
دكتر مهرناز شهرآراي

 
27 7-29
رابطة بين حمايت سرپرست و خلاقيت با توجه به نقش واسطه‌ايِ انگيزش دروني و احساس انرژي دكتر محسن گل‌پرور
فريبا پاداش
27 30-46
تأثیر آموزش جرأت­ورزی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز دکتر منصور بیرامی 27 47-64
بررسی رابطة سخت­رویی با شیوه­های مختلف فرزندپروری والدین در دانش­آموزان دختر دبیرستانی دکتر مهرناز آزاد یکتا 27 65-78
نقش آگاهی محاوره­ای بر عملکرد کودکان در تکالیف تئوري ذهن دكترسيد امير امين­يزدي
پروانه نيكخواه
27 79-100
رابطۀ بین جوّ روانی با توانمندسازی روانی در كاركنان کارخانه­های صنعتی محمدرضا غفوری ورنوسفادرانی
دکتر عبدالزهرا نعامی
 دکتر نسرین ارشدی
27 101-119
سیر تاریخی روان­شناسی جدید در ایران انوشیروان رضائی
دکتر رضا زمانی
27 120-146
مقايسة تأثير درمان شناختي ـ رفتاري گروهي و انفرادي در كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي دكتر ابراهيم رضائي­دوگاهه
دكتر پروانه محمدخاني
دكتر بهروز دولتشاهي
28 7-24
اثربخشی درمان­شناختی تيزدیل بر کاهش افسردگی دانش­آموزان دوره­های راهنمايی و متوسطه دکتر اسحق رحيميان­بوگر 28 25-40
رابطة کمال­گرایی والدین با کمال­گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در نمونه­ای از خانواده­های ایرانی دکتر محمدعلی بشارت
کورش عزیزی
دکتر حمید پورشریفی
28 41-59
رابطة وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضیات دانش­آموزان چهارم ابتدایی (بر اساس داده­های تیمز 2003) منصوره مهدوی­هزاوه
دکتر ولی­اله فرزاد
دکتر علیرضا کیامنش
مریم صفرخانی
28 60-77
سنجش اعتبار سازه و ملاكي مقياس عدالت سازماني هاجر براتي
دکتر حميدرضا عريضي
فروغ بختیاری
28 78-95
ارتباط پنج عامل شخصيت و رهبری  تحول­گرا بر اساس دگرارزيابی زيردستان و فرادستان علیرضا زرندی
دکتر نیما قربانی
دکتر سید بابک علوی
28 96-111
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سبک­های تصمیم­گیری در دانشجویان ایرانی دکتر حسین زارع
خدیجه اعراب­شیبانی
28 112-125
آزمون مدل خودنظم­بخشی پینتریچ و مدلی رقیب     دکتر یاسمین عابدینی
محبوبه السادات کدخدایی
29 7-28
مقایسه باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان افسرده یامضطرب با دانشجویان عادی مژگان ربّانی باوجدان
دکتر مسعود باقری
مرجان ربّانی باوجدان
29 29-43
رابطة ابعاد خودآگاهي و احساس تنهایي با سلامت رواني دانشجويان دكتر ديبا سيف 29 44-63
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي (LSQ) محسن لعلي
دكتر احمد عابدي 
دكتر محمدباقر كجباف
29 64-80
اثربخشی آموزش متقابل بر درس روخوانی فارسی و عزت­نفس دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دکتر زهرا بازرگان
گلرخ برارپور
29 81-99
پيشايندهاي موقعيتي و فردي رفتارهاي مدني ـ سازمانی تغييرگرا در كاركنان سازمان­ها و صنايع دكتر محسن گل‌پرور 29 100-123
ميزان همخواني سبک­هاي يادگيري دانشجويان با رسانه­هاي مورد استفاده اساتيد  نرجس اميني
دکتر بي­بي­عشرت زماني
دکتر ياسمين عابديني
29 124-141
تعیین نیمرخ آسیب­شناختی دانش­آموزان مواجه­شده با رویدادهای آسیب­زا دکتر سجاد بشرپور
دکتر محمد نریمانی
دکتر علی عیسی­زادگان
30 7-29
رابطة بين هيجان­خواهي، اوقات فراغت خسته­كننده، و عزت­نفس، با اعتياد به تلفن همراه فائزه ديوبند 30 30-47
رابطة صفات شخصیت، حمایت سرپرست، و فشار روانی شغل با خشنودی شغلی و تعارض
کار ـخانواده
زهرا خادم­دزفولی
دکتر نسرین ارشدی
آذین تقی­پور
30 48-69
مدل­یابی علّی نوع استفاده از موسیقی در زندگی روزمره براساس صفات شخصیت و خلاقیّت دکتر نادر حاجلو
دکتر ناصرصبحی قراملکی 
خدیجه عظیمی­نیا
30 70-87
نقش فراشناخت در تبيين علائم و نشانه­هاي اضطراب بهارک دل­آور 
دکتر بهروز دولتشاهی 
دکتر عباس پورشهباز
30 88-100
بررسی رابطة حمایت سازمانیِ ادراک­شده و تعهد سازمانی با توجه به نقش کار در بخش صفی یا ستادی سید میثم دیباجی
میثم صادقی
دکتر فریبا یزدخواستی
30 101-119
تأثیر مقایسه­ای گروه­درمانی فراتشخیصی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی؛پیگیری 3 ماهه دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر بهروز بیرشک
دکتر بنفشه غرایی
31 7-23
تعیین روابط ساده و چندگانۀ ویژگی­های پنج­ عامل شخصیّت با نگرش­های سه­گانۀ شغلی در کارکنان دکتر حسین شکرکن
سیده فاطمه حسینی لَرگانی
دکتر عبدالزهرا نعامی
31 24-49
تفکر تأملی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی دکتر پروین کدیور
زهرا تنها
سوده رحمانی
31 50-64
مقایسة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وسلامت عمومی،در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی دکتر علی عیسی­زادگان
دکتر محمد حسنی
لیلا احمدیان
جواد امانی
31 65-83
ارتباط دلبستگیِ ادراک شده دوران کودکی با مقابلة مذهبی در بحران، با میانجی­گری دلبستگی به خدا دکتر فاطمه شهابی­زاده
دکتر ولی­اله فرزاد
31 84-106
نقش واسطه­ای خشنودی از درآمد در رابطة بین عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی دکتر نسرین ارشدی
داود حیاتی
31 107-125
بررسی اثربخشی بسته آموزشی کنترل خشم بر ارتباط­های میان والد و کودک دکتر محسن شکوهی­یکتا
نیره زمانی
دکتر جواد پورکریمی
32 7-26
نقش سبک­های هویت در پیش­بینی جهت­گیری مذهبی دانشجویان دکتر اسحق رحیمیان­بوگر
ملیحه حق­پرور
32 27-41
تحلیل محتوای کتاب­های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی دکتر محمد اکبری­بورنگ
دکتر بهروز مهرام
32 42-58
ارتباط مقتضیات كار، راهبردهای کنترلیِ اشتياق به هدف، و مؤلفة عاطفة مثبتِ بهزیستی روانی دکتر حميدرضا عريضي
دکتر هاجر براتي
32 59-75
اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب و اثر آن بر نگرانی و کیفیت زندگی افرادِ دارای اختلال اضطراب فراگیر سمیه انتظاری
دکتر مینا مجتبایی
32 76-91
تأثیر زوج­درمانیِ کوتاه­مدت مبتنی بر خود­گردانی، بر رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی، وضعیت زناشویی، افسردگی، و اضطراب سید محمدرضا علوی­زاده
دکتر مالک میرهاشمی
32 92-110
روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامه باورهای اساسی دکتر الهه حجازی
دکتر ناهید صادقی
میثم شیرزادی­فرد
33 7-23
خصوصیات روانسنجی پرسشنامةحساسیت به طرد در دانشجویان دکتر سمیرا خوشکام
دکتر فاطمه بهرامی
فرحناز رحمت­الهی
دکتر سمانه نجارپوریان
33 24-44
تأثير درمان گروهي فعال­سازي رفتار بر علائم افسردگي و نگرش­هاي ناکارآمد امیر جلیلی
دکتر علی­اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر بنفشه غرایی
دکتر مهدی سلیمانی
پریسا فرجی
33 45-66
رابطة بین متغیرهای انگیزشیِ هدف­گذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی،و خودتنظیمی، با التزام­کاریِ کارکنان یک سازمان صنعتی الهام ساعي
دکتر عبدالزهرا نعامي
دکتر عبدالکاظم نیسی
33 67-85
تأثیر آموزش سرمایة روانی با استفاده از مدل مداخله­ای لوتانز،بر سرمایة روانی کارشناسان شاغل در یک شرکت صنعتی دکتر احمد علیپور
نیلا آخوندی
دکترغلامرضا صرامی فروشانی
دکتر مجید صفاری­نیا
دکتر مژگان آگاه­هریس
33 86-105
ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان، با تعهد ورزشیِ بازیکنان نخبه هندبال زنان و نقش میانجی­گرایانة نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بهشت احمدی
آزاده آزادی
دکتر شیرین زردشتیان
33 106-128
سهم خودپنداره، راهبردهای یادگیری، انگیزش تحصیلی خودمختار، و عزت‌نفس کلی در پیشرفت تحصیلی دکتر حمزه گنجی
دکتر صلاح صوفی
34 11-29
رابطة مؤلفه‌های سرمایه معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی دکتر محسن گل‌پرور
اکرم احمدی
زهرا جوادیان
34 30-52
قوّة وهمیّه: بازخوانی یک مفهوم سنتی بر اساس یافته‌های علوم‌شناختی مدرن دکتر جواد حاتمی
عباس ذبیح‌زاده
محمدرضا نیک‌فرجام
34 53-73
ارائه مدل ساختاری رضایت شغلی بر اساس مؤلفه‌های عدالت سازمانی در کارکنان دانشگاه تهران ابوذر قاضی
اکرم حجری
34 74-93
رابطة شادکامی با ابعاد محتوایی و ساختاری ارزش‌ها دکتر یداله قاسمی‌پور
سمیّه عباس‌پور
34 94-111
تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش خشم کودکانِ دچار اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی معصومه مودی
دکتر حمید علیزاده
دکتر باقر غباری‌بناب
دکتر مهدی سلیمانی
34 112-128
ساخت و هنجاریابی نسخه فارسی سبک هویّت دکتر حسن­پاشا شریفی 35 7-19
ویژگی­های روان­­سنجی مقیاس هویّت اخلاقی مهرداد ثابت
دکتر صادق تقی­لو
35 20-34
پیش­بینی کنترل خشم بر اساس سبک­های هویّت در نوجوانان دختر دکتر خدیجه ابوالمعالی
مونا افضلی قادی 
سمیرا بیدخوری
35 35-44
اختلال یا نارضایتی جنسیّتی: گزارش موردی یاسمن کتابی
دکتر سیمین بشردوست
35 45-52
پيچيدگي و تحول در هویّت ساختارهای فیزیکی و اجتماعی بر مبنای اصل انتروپی و تابع توزیع خی دکتر علیرضا زیگلری
دکتر محمدرضا صیرفی
35 53-74
سهم اميدواري و غرور ملی در تبیین شادكامي میترا مصلحی جویباری
دکتر نسترن شریفی
35 75-88
پیش­بینی رفتار رانندگی پر خطر بر اساس سبک­های هویّتی شیوا سلطانی
زهرا اعتمادیه میرزایی
35 89-103
رابطه بين سبک هويّت و بهزيستي روان­شناختی
در دانش­آموزان با والدین معتاد
حمیده خادمی
راضیه شهیدی
دکتر فاطمه شهابی­زاده
مهدیه آدرم
35 104-115
سهم خودکارمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانشجویان ریحانه محلاتی
دکتر خدیجه ابوالمعالی
35 116-125
اثربخشی برنامة گروهی توانمندسازی زناشویی انـریچ بـر رضـایـت زنـاشـویی و سـلامـت روان همسران دکتر تورج سپهوند
دکتر سیّدکاظم رسول‌زاده طباطبایی
دکتر محمدعلی بشارت
دکتر عباسعلی الهیاری
36 7-28
اثربخشی اولیة پروتکل فراتشخیصیِ مبتنی بر افکار تکرارشوندة منفی برای اختلال‌های اضطرابی و افسردگیِ همایند دکتر مهدی اکبری
دکتر رسول روشن
دکتر امیر شعبانی
دکتر لادن فتی
36 29-55
مقایسة تأثیر درمان‌های فعال‌سازیِ رفتاریِ گروهی و شناخت‌درمانیِ گروهی در کاهش علائم اضطراب و افسردگیِ فرونشانگانی: نتایج پیگیری 3 ماهه دکتر مهدی سلیمانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر بهروز دولتشاهی
36 56-76
تأثیر آموزش گروهیِ فرزندپروریِ مثبت بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانِ اختلال بیش‌فعالی/ نقص‌ توجه مریم اسماعیل‌زاده کیابانی
دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی
دکتر احمد علی‌پور
طیّبه محتشمی
36 77-93
رابطة وابستگی آنلاین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دکتر ابراهیم مسعودنیا 36 94-113
رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان جعفر بهادری خسروشاهی
دکتر جلیل باباپور خیرالدین
دکتر حمید پورشریفی
36 114-127
حمایت اجتماعی، هویت شخصی،و رفتارهای برونی‎شده در نوجوانی دکتر زهره مجدآبادی 37 7-23
مقایسة نشخوار فکری و خودتنظیمی عاطفی
در افراد افسرده، مضطرب، و بهنجار
دکتر اسحق رحیمیان‌بوگر
دکترعلی تقوایی‌نیا
حمیده جهان‌بخش
37 24-44
ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان‌شناختی دکتر محمدابراهیم مداحی
لیلی مداحی
37 45-53
طراحی و آزمون الگویی برای پیش‌بینی اشتیاق روان­شناختیدر کارکنان یک شرکت صنعتی دکتر عبدالکاظم نِیسی
دکتر نسرین ارشدی
محبوبه مهدی‌بیگی سروستانی
37 55-73
ادراك دلبستگیِ دوران کودکی در مدل علّیِ مهار و بروز خشم با توجه به انطباق بین سبک‌های اسناد ودلبستگی به خدا قاسم هزاری
دکتر فاطمه شهابی‌زاده
37 74-90
نقش سبك‌هاي مقابله‌ای و تاب‌آوري در پيش‌بيني احساس غربت کریم بابایی نادینلویی
هانا پزشکی
دکتر نادر حاجلو
37 91-105
مقایسه اثر درمان فعّال­سازی رفتاریِ گروهی و شناخت­درمانیِ گروهی بر هیجان­های مثبت و منفی و فرایندهای تنظیم­هیجان دکتر مهدی سلیمانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر بهروز دولتشاهی
38 7-27
رابطة تعارض و سرریز شدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه­ای­ اضطراب کار احسان صادقی
دکتر محسن گل­پرور
38 28-46
مقایسة حالات عاطفی آرمانی و واقعی در افراد وابسته به مواد افیونی و غیر­معتادان و رابطه آنها با ویژگی­های شخصیت دکتر سید سعید پورنقاش­تهرانی
عنایت‌اله زمان‌پور
مریم نصری­تاج‌آبادی
هانیه رحیم­جمارونی
38 47-69
اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلة اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی  اعظم­السادات حسینی‌کافی­آبادی
دکتر مرتضی امیدیان
38 70-85
اثربخشی مقابله درمانگری بر کاهش مشکلات عاطفی ـ رفتاریِ کودکان پیش‌دبستانی و تنیدگیِ مادران آنها دکتر مریم روشن 38 86-102
پژوهش­های بهداشت روانی: مطالعه­ای نظام­مند دکتر حميد پورشريفي
دکتر فریبا زرانی
38 103-115