فهرست مقاله هاي منتشر شده در شماره هاي 1 تا 40  نشريه پژوهشهاي روان شناختي

 

عنوان مقاله

نام نويسندگان يا مترجمان

شماره مجله

شماره صفحه

ارزشیابی دانشجویان از استادان; تا چه اندازه می‌توان به آن اعتماد کرد؟

دکتر علي اکبر سيف

1

12-24

اضطراب پس از جنگ

دکتر بيژن گيلاني
محمود پناهي

1

6-11

پژوهشي در مورد تأثير اكثريت متفق بر اقليت واحد

دکتر رضا زماني
وحيدافضلي راد
مهرآفرين امامي

1

36-60

قطبيت يا تقارن تداعي؟

دکتر يوسف کريمي

1

61-64

مقايسه دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بادانشجويان هم رشته آنها در دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر حمزه گنجي

1

25-35

آموزش بيو فيدبک براي سر درد تنشي

دکتر فريدون مهرابي
مهدي لطفعلي زاده

2

11-27

ارتباط مديريت دمکراتيک باجمع گرايي فرهنگي
در محيط هاي خانوادگي و شغلي ايراني

دکتر شهرناز مرتضوي
دکترسيامک نوربلوچي

2

3-10

پي گرد درحافظه کوتاه مدت؛ اثر تکرار و جايگاه در فهرست بر زمان واکنش، در شرايط حذف مرور ذهني

سيد مهران منصوري
دکتر رضا زماني

2

40-50

کاربرد مقياس هوش وکسلر کودکان(WISC)-Rدر ايران

سيما شهيم

2

28-39

بررسي اعتبار پرسشنامة شخصيتي آيزنک در زمينة خودآگاهي و پذيرش خويشتن

دکترحسين مولوي

3

3-10

بررسي رابطة ميزان مردودي و قبولي با رتبة تولد دردانش آموزان مقطع ابتدايي شهراصفهان درسال تحصيلي 67-1366

دکترقربانعلي اسداللهي
محمد يعقوبي
بهرام سليماني

3

26-32

بررسي نقش کانون توجه درسوگيري حافظة بيماران افسرده

سيروس مبيني

3

11-25

هنجاريابي آزمون بندر _ گشتالت در مورد کودکان 10-7 سالة تبريزي

مجيد محمود عليلو

3

33-45

برخي مسايل روش شناختي در ارزيابي درمان هاي غير دارويي در روان پزشکي

دکتر محمد تقي ياسمي

4

70-80

بررسي اثرات الکتروشوک برحافظة بيماران افسردة درون زا

نجمه حميد

4

13-23

بررسي رابطة هوشبهر با ويژگيهاي فردي و خانوادگي در نمونه اي از کودکان سرآمد

سيما شهيم

4

45-61

تأثير جنگ بر ويژگي هاي شخصيتي جانبازان

عليرضا رضايي

4

62-69

تهيه جزوات آموزشي: مقايسه اثر سه نوع جزوه براي مرور درس­ها

سارا ايرواني

4

81-87

هنجاريابي مقياس اسکيزو فرني پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا ( در مردان )

دکتر محمود دژکام
عباس بخشي پور رودسري

4

3-12

اثرآرامش عضلاني بر پاسخ
لنفوسيتهاي T درمقابل ميتوژن PHA

جمشيد فرجي
دکتر داوود معظمي
دکتر حسن مطيعيان

5

3-19

بررسي آزمايشي اثر خلق بر حافظه

دکتر حسن عشايري
مجيد محمود عليلو

5

35-46

بررسي فاصلة دو جانبة رواني _ اجتماعي بين دو گروه از روستاييان ايراني و کارگران مهاجر افغاني

فرهاد ماهر

5

47-58

رابطه بين احساس بيگانگي و خودپنداري

دکترعبدا...شفيع آبادي
ابوالفضل ولي نوري

5

20-34

بررسي کارآمدي مجموعه آزمون شناختي _ تشخيصي کي در جمعيت ايراني: مقايسة بزرگسالان بهنجار ، کودکان بهنجار، مبتلايان به عقب ماندگي ذهني و بيماران مبتلا به اسکيزوفرني

کاظم نعمت ا...زاده ماهاني
دکتر احمد محيط

6

3-23

روابط منبع کنترل دروني _ بيروني و الگوهاي رفتاري تيپ A و تيپ B با افکار خودکشي

ابوالفضل ولي نوري
دکتر علي اکبر سيف

6

24-37

Is Locus of Control Unidimensional or Multidimensional? Data From Persian Translation of Rotter’s I-E Scale and Levenson’s I, P And C Scales

دکتر محمد نقي فراهاني
دکتر ام. کوپر
دکتر پي. جين

6

38-62

تأثير کودک عقب ماندة ذهني برخانواده

دکتر شهلا البرزي
لعيا بشاش

7

3-14

مقايسه سازگاري دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدارس ابتدايي اهواز

بهنام مکوندي
دکتر بهمن نجاريان
دکترحسين شکرکن
فاطمه ليامي

7

15-29

هنجاريابي آزمون بينايي _ حرکتي بندرگشتالت درمدارس ابتدايي تبريز

حميد پورشريفي
ناصر صبحي قراملکي
رسول عليزاده خسرقي
فريدون رخشان

7

30-37

بررسي آزمايشي تأثير سبک اسناد در درماندگي آموخته شده

ايمان بيگدلي
دکترکيانوش هاشميان

8

60-71

مقايسه کارآيي درمان مواجهة تجسم طولاني مدت با تکنيک درمان شناختي _ رفتاري در درمان مبتلايان به اختلال وسواس فکري

احمد حيدري پهلويان
دکتر فضيله ذوالفقاري
دکتر فريدون مهرابي

8

15-36

بررسي تأثير نوع محرک بر پردازش اطلاعات در کودکان عقب ماندة ذهني آموزش پذير

مجيديوسفي لويه
طاهره شيخ الاسلامي

8

37-50

بررسي رابطه ميان شخصيت تيپ Aو استرس تجربه شده با وقوع حمله قلبي

عباس بخشي پور رودسري

8

3-14

تأثير منبع کنترل و امکان مهار استرس بر عملکرد يادگيري فرد

حسن صبوري مقدم
دکتر محمد نقي براهني

8

51-59

تحليل پراکندگي نمرات درگروه هنجار مقياس تجديد نظر شدة هوشي وکسلر کودکان

سيما شهيم

9

54-65

تحليل عاملي آزمون گشتالت ديداري_حرکتي بندر

رسول صادقي
دکترحيدرعلي هومن

9

25-39

تحليل رابطة خصومت و خشم باشدت انسداد عروق کرونر قلب

بهنام بهراد
دکتريدا...رستگاري

9

9-24

رابطه بين تکلم خصوصي و خلاقيت کودکان
پيش دبستاني

نوشاد قاسمي
دکتر مهرناز شهرآراي

9

40-53

علائم PTSD در مادرانی که فرزندان آنها دچار سانحه شده‌اند

دکتر سید محمود میرزمانی
دکتر دیرک بولتن

9

66-75

سوگيري حافظه در افسردگي : پردازش طرحواره اي يا تسهيل عاطفي

مجيد محمود عليلو

9

76-88

اضطراب امتحان : علل، سنجش و درمان

عباس ابوالقاسمي
بهمن نجاريان

10

82-99


بررسي آزمايشي اثر خلق بر عملکرد

مجيد محمود عليلو

10

37-47

بررسي مقدماتي رابطة سوگيري نگاه با کارکرد اختصاصي نيمکره هاي مغز

علي زينالي

10

26-36

تأثير وضعيت فشار رواني و حمايت اجتماعي در افسردگي سالمندان

دکتر محمدرضا صادقي
سوزان کاستنگه
مريم رجوعي

10

11-25

متغيرهاي تعديل کننده و واسطه اي: تمايزات مفهومي و راهبردي

دکتر زهره سرمد

10

63-81

Influence of Different Conditions Of Mood Manipulation on Memory Among Iranian Children

دکتر زهره خسروي

10

48-62

استرس شغل معلمي : شيوع، منابع، و پيامدهاي استرس شغلي درميان معلمان مقاطع ابتدايي ومتوسطه

دکتر ماريا آگيلار وفايي

11

63-91

تهيه و استاندارد کردن آزمون انگيزه پيشرفت

دکترحيدرعلي هومن
علي عسگري

11

9-32

رابطه بين کيفيت دوستي و روش مقابله با فشارهاي رواني درکودکان و نوجوانان دختر

دکتر الهه حجازي
راضيه ظهره وند

11

33-45

شناسايي هنجارهاي رفتار اجتماعي دردانش آموزان پايه اول و سوم راهنمايي برحسب جنس

علي اکبري زاده
دکتر محسن شکوهي يکتا

11

113-129

نمادها و نشانه هاي اميد در ساختار خيالي و نمادگرايي نوجوانان دختر و پسر شهر تهران

دکترکمال درّاني

 

11

47-62

Comparision of Boys and Girls from English speaking Families on their AttributionalStyle,Anxiety and Academic Performanceدكتر محمد خداياري­فر

 

11

92-113

بررسي­اثربخشي مداخلات شناختي _ رفتاري در کاهش اثرات جانبي روان­شناختي در بيماران سرطاني و بهبود شيوه­هاي مقابله با آن­ها

دکتر صادق نصري
دکتر محمد نقي براهني
دکتر منوچهر کيهاني
دکتر سيد احمد واعظي

12

11-36

پژوهشي در الگوي رفتاري افسردگي: بررسي نقش تقويت و تنبيه محيطي بر رفتارهاي خود تقويتي و خود تنبيهي

دکترمجيد محمود عليلو

12

67-81

مطالعه مقايسه اي ويژگيهاي روان شناختي دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه
شهيد بهشتي

دکتر محمود ميناکاري
محمود حيدري

 

12

51-66

Construction and Validation of a Scale for Measuring Schizotypal Characteristics in the General Population


دکتر بهمن نجاريان
ايران داودي

12

37-50

اثرات آموزش بر نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان

دکتر شهريار شهيدي
نرجس تکتم جان نثاري

13

78-92

رابطه بين کانون کنترل و سازگاري زناشويي همسران شاغل درآموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز

محبوبه حسن شاهي
دکتر ابوالقاسم نوري
دکتر حسين مولوي

13

51-61

رابطه بين پردازش اطلاعات معنايي و اختلال وسواس فکري- عملي

علي عيسي زادگان
دکترحبيب ا... قاسم زاده

13

8-25

کاربرد مدل همخواني فرد-محيط در استرس معلمان تبريز و بازتاب­هاي آن در عوارض جسمي و رواني

دکتر مير تقي گروسي فرشي

13

62-77

Outcome of Psychotherapy for Eating Disorder Patients: the Predictive Value and Clinical Implications of Measuring Self - Disclosur

دکتر محمد علي بشارت

13

26-50

بازخوردها و خاطره ها در داد و استاد ، کاوشي در زمينة بازخوردهاي گروهي و فعاليت يادآري

دکتر منصور علي حميدي

14

42-57

تحول استدلال جامعه پسندانة کودکان و نوجوانان 5 تا 15 ساله

دکتر مجيد يوسفي لويه
مرجان فرضي
افسانه پازند
معصومه يوسفي لويه

14

30-41

خشونت کلامي از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر پايه هاي اول و سوم مدارس راهنمايي

دکتر زهرا بازرگان
ناهيد صادقي
دکتر مسعود غلامعلي لواساني

14

7-29

هنجاريابي پرسشنامة نوجوانان آيزنک براي دانش آموزان دورة متوسطة استان همدان

محمد عسگري

14

65-80

Psychometric Evaluation of combat Exposure Scale in Iranian War Veterans

دكتر سعيد عسكري

14

58-64

بررسي اثر سبك­هاي شناختي و درماندگي آموخته شده (الگوي خستگي شناختي) بر حل مسائل شناختي

اميد شكري
دكتر محمد نقي فراهاني
دكتر رضا كرمي نوري

15

59-83

ارتباط الگوي رفتاري تيپ 2، سخت رويي، و استرس با بيماري كرونري قلب

محمد حسين بياضي
دكتر يدالله رستگاري

15

40-58

بررسي رابطه كمال­گرايي مثبت و منفي و مكانيسم­هاي دفاعي

دكتر محمد علي بشارت

15

7-22

بررسي روايي و پاياني مقياس خودسنجي افسردگي (DSRS) براي دانش­آموزان ايراني

دكتر سيد محمد رضا تقوي
دكتر محمد مزيدي

15

23-39

A Comparative study of the Attitudes Towards Suicide Among Swedish and Persian High school Students

دكتر سيد جمال صدر السادات
دكتر حسن شمس اسفندآباد

15

84-94

Autobiographical Memory performance and PTSD Symptoms in Survivors of Cancer

عملکرد حافظه شرح حال و نشانه های اختلال اضطراب پس از سانحه در افراد دارای سابقه سرطان

گيتا ياسري
عليرضا مرادي
مهرناز شهرآراي

16

84-97

بررسي رابطة بين سبك‌هاي شناختي (وابسته به زمينه، مستقل از زمينه) و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيلي

محمدآزاد عبدالله‌پور
دكتر پروين كديور
دكتر محمدحسين عبداللهي

16

30-44

خانواده درمانی مبتنی بر رويکرد درمان شناختی _ رفتاری در مورد اختلال افسردگی نوجوانی (مطالعه موردی)

دکتر محمد خداياری فرد
اکرم پرند

16

62-83

رابطه سلامت روانی با تفکرات غير منطقی در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی

فلور گردی
دکتر محمود ميناکاری
محمود حيدری

16

45-61

مطالعه مقايسه‌‏ای پايه‏‌هاى فردی، شناختی، و انگيزشی پيش داوری نسبت به مهاجران افغان

دکتر فيروزه طاهرپور
دکتر رضا زمانی
دکتر نيک‌چهره محسنی

16

9-29

پرخاشگري آشكار و رابطه­اي در كودكان دبستاني

سيما شهيم

17

27-44

Reliability and Validity of the Persian Translation
of the Weinstein Noise Sensitivity Scale

اعتبار و روايی ترجمه فارسی آزمون حساسيت به صدای واينشتاين

دكتر ايرج علي­محمدی
دکتر پروين نصيری
دکتر منوچهر ازخوش
مهرداد ثابت
دکتر مصطفی حسينی

17

74-87

شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش و رابطة آن با جنسيت، مدرك تحصيلي، مقطع شغلي، و موقعيت جغرافيايي

ملک محمد قديمی مقدم
فوزيه حسينی طباطبايی

17

56-73

رابطة سبک­هاي مقابله و اسناد با افسردگي

حسن فرخي
دکتر بيژن گيلاني
دکتر رضا زمانی
علی اکبر حدادی کوهسار

17

11-26

ارتباط شاخص­هاي رواني استعداديابي در رشته شنا با عملكرد سرعتي و استقامتي شناگران زبده كشور

دکتر عباسعلی گائينی
حميد اراضی
علی­ اصغر لاری
ندا خالدی

17

45-55

ارتباط نگرش مذهبي با مکان کنترل و نقش جنسيت

سيد داود محمدي
دكتر مهناز مهرابي­‌زاده هنرمند

18

47-64

تفاوت افراد دارای هيجان­هاي بالا و پايين درعمليات شناختي؛ تجريدگزينشي، شخصي­سازي، وتعميم­دهي افراطي

دکتر حميدرضا عُريضی
دکتر محسن گل­پرور

18

11-32

رابطة سبک­های اسناد با رخدادهای استرس‌زای زندگی و سلامت عمومی

تورج سپهوند
دكتر بيژن گيلاني
دكتر رضا زماني

18

33-46

نقش صفات شخصيت و رويکردهاي يادگيري در پيشرفت تحصيلي دانشجويان

اميد شکري
دکترپروين كديور
دکتر ولي­ ا­لله فرزاد
علي­ اکبر سنگري

18

65-84

Efficacy of “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” in Reducing Anxiety and Unpleasant Feelings due to Earthquake Experience

محمد عباس ­نژاد
كاظم نعمت ­ا... زاده ماهاني
عباس زامياد

18

104-117

Study of Nutrition Behavior Based on Rogers' Client-Centered Theory in
Iranian Students

دكتر محمود قاضي طباطبايي
علي عسگري

18

85-103

بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس‌هاي AAS، MAC-R، و APS

دكتر رضا رستمي
مسعود نصرت­آبادي
فاطمه محمدي

19

11-28

رابطه بين سلسله مراتب ارزشها و سلامت عمومي

دكتر منصوره نيکوگفتار

19

79-92

رابطه عملكرد پوشش معكوس بينايي با علائم مثبت و منفي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني

جعفر حسني

19

29-48

ساخت و اعتباريابي مقياس کمال­گرايي چند بعدي تهران

دكتر محمدعلي بشارت

19

49-67

مقايسه علائم اختلال‌هاي رواني والدين كودك‌آزار و غير كودك‌آزار و رابطة كودك­آزاري با اختلال‌هاي رفتاري در كودكان

جعفر ممقاني
غلامحسين جوانمرد

19

68-78

Family Acculturation, Behavior Problems, and Social Skills of a Group of Iranian Immigrant Children in Toronto

سيما شهيم

19

93-108

ادراک بيماري و استراتژي­هاي مقابله در بيماران آرتريت روماتوئيد

دكتر ابراهيم مسعودنيا

20

11-29

اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خود نظم­دهي خشمِ پسران دبيرستاني

دکتر احد نويدي
دكتر احمد برجعلي

20

58-81

بررسي سوگيري حافظه و ميزان اطمينان به حافظه در اختلال وسواسي ـ اجباري از نوع وارسي، اختلال شخصيت وسواسي ـ اجباري، و اختلال اضطراب فراگير

دكتر مجيد محمودعليلو

20

46-57

بررسی عوامل فشار روانی مربوط به شغل و رضايت شغلی در گروهی از روان­شناسان سازمان بهزيستی

دكتر پروانه محمدخانی

20

99-110

تأثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت
دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

دكتر محمد عسگری

20

82-98

خلاقیت و پنج عامل شخصیت

سولماز خسرواني
دكتر بيژن گيلاني

20

30-45

اعتباريابی نسخة فارسی پرسشنامة بازنگری شده وسواسی ـ اجباری در جمعيت دانشجويی

دکتر لادن فتی
دکتر رضا زمانی
ابوالفضل محمدی

21

66-78

تأثير روان­درماني بين­فردي گروهي کوتاه مدت در کاهش علائم افسردگي دانشجويان و اثر اين درمان بر سبک اسناد و نگرش های ناکارآمد

دکتر بهروز دولتشاهي
دکتر پروانه محمدخاني
مهدي سليماني

21

41-65

رابطه سبک دلبستگی با سلامت روان در بزرگسالان زلزله­زده شهرستان بم

اسحق رحيميان بوگر
دكتر علی اصغر اصغرنژادفريد
دکتر عباس رحيمی­نژاد

21

27-40

رابطۀ عوامل مدل پنج عاملي شخصيت و سبك­هاي هويت

دكتر مهرناز شهرآراي
دكتر مريم وفايي
مهناز مغانلو

21

79-94

مقايسة تأثير دو روش شناخت­درمانی تيزدل و بک در كاهش نشانه­های افسردگی و اصلاح باورهاي فراشناختي در بيماران افسرده­خو

دکتر مسعود گنجی
حسين غلامی
دکتر محمد نريمانی
دکتر عباس ابوالقاسمی

21

11-26

تأثير برنامة آموزش مهارت­هاي اجتماعي ـ هيجاني بر هوش هيجاني دانش­آموزان

دكتر كامبيز پوشنه
دكتر نسرين اكبرزاده
اسماعيل صدري

22

69-83

تنيدگي‌ وسبک‌هاي کنارآمدن‌ با آن‌ در دانشجويان

دكترمحسن‌ شكوهي‌يكتا
دكترباقرغباري‌ بناب
دكترمحمدخداياري‌ فرد

22

27-44

رابطة عوامل مخاطرة پزشکی و روان‌شناختی با بیماری عروق کرونر

ندا ارجمند
محمد کیوان‌زاده
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

22

11-26

مقايسه باورهاي عاميانه درباره نشانه­ها، علل، و درمان اعتياد در ميان معتادان خودمعرف، اعضاي معتادان گمنام، و غيرمعتادان

دكتر منوچهركامكار
فلور خياطان
دكتر محسن گل­پرور

22

45-68

مقايسة سبک­هاي مقابلةدختران فراري و غيرفراري در شهر تهران

دکترهاديبهرامياحسان
سحرطهبازحسين­زاده
دکترمحمدعليبشارت

22

84-94

باورهاي هوشي و پيشرفت تحصيلي: نقش اهداف پيشرفت و درگيري تحصيلي

رضا قربان­جهرمي
دکتر الهه حجازي
دکتر مسعود غلامعلی­لواساني
احمد رستگار

23

11-25

پايايي، اعتبار، و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد

فاطمه زارعي
حسن هادی­نژاد

23

62-77

ساخت و اعتباريابي پرسشنامه شوخ­طبعي (SHQ)

دکتر اصغر آقایی
دکتر حمیدرضا عریضی
مهديه سادات خشوعي

23

26-39

ويژگی­های روان­سنجی جدول زمينه­يابی ترس ـ نسخه سوم (FSS-III)

امينه کاکايی
دکتر منصور بیرامی
دکتر عباس بخشی­پور

23

40-61

Extraversion-Introversion, Shyness, and EFL Proficiency

مهدخت پازوکی
دکتر مینا رستگار

23

78-91

كاربرد مدل معادلات ساختاري در تعيين روايي سازه: بررسي شواهد همگرا و افتراقي مقياس نگرش رياضي فنما ـ شرمن

دکتر مسعود كبيري

24

10-23

اثربخشی مدل اطلاعات ـ انگیزش ـ مهارت­های رفتاری بر میزان پیروی بیماران قلبی ـ عروقی تحت
عمل بای­پس

دکتر فریبا زرانی
دکتر رضا زمانی
دکتر محمدعلی بشارت
دکتر هادی بهرامی احسان
دکتر سعید صادقیان
دکتر عباس رحیمی­نژاد

24

25-43

سهم عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد توليد کارکنان

پرويز صباحي
دکتر ابوالقاسم نوري
دکتر حميدرضا عريضي
دکتر محسن گل­پرور

24

44-62

سبک­هاي دلبستگي و نارسايي هيجاني

دكتر محمدعلي بشارت

24

63-80

تأثير آموزش ايمن­سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بيماران مبتلا به فشارخون بالا

فریماه انصاری
دکتر حسین مولوی
دکتر حمیدطاهر نشاط­دوست

24

81-96

مقايسه باورهاي درهم آمیختگی فکر ـ عمل در بين بيماران مبتلا به اختلال وسواسي ـ اجباري، اضطراب منتشر، و افراد غیربالینی

صمد شيرين­زاده دستگيري
سمانه ناطقیان
دکتر محمدعلي گودرزي

24

98-111

علم شناخت در روان­شناسی مدرن و گذشتة فلسفی روان­شناسی در ایران: یک مطالعه تاریخی

دکتر جواد حاتمی

24

112-143

میزان تأثیر بیوفیدبک EEGدر درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش­فعالی و کمبودتوجه

دکتر علیرضا بخشایش
پروفسور گونتر اسر
آنه ويشكن

25

7-29

تأثیر جنسیت و موقعیت اجتماعی بر میزان همنوایی

دکتر سوسن علیزاده­فرد

25

30-50

تأثیر خودكارآمدي رایانه و اضطراب رایانه بر سازه­های مدل پذیرش فناوري دیویس: چشم­اندازهای جدید روان­شناسی اجتماعی

محمد احمدی­ده­قطب­الدینی
محمد مشکانی
عظیم محمدخانی

25

51-72

نقش ویژگی­های شخصیتی در پیش­بینی اختلال استرس پس از سانحه در افراد در معرض آسیب

دکتر محمد نریمانی
سجاد بشرپور

25

73-88

نقش تعارض زناشویی و رابطة والدین با کودک در نشانه­های آسیب­شناختی عاطفی و رفتاری کودک

فاطمه قره­باغی

25

89-108

روایی و پایایی مقیاس نگرش به مسؤولیت

ساناز کبیرنژاد
دکتر مجید محمودعلیلو
محمدامین شریفی

25

109-123

رابطة سبک رهبريِ تبادلِ رهبر ـ عضو، سبک­هاي حل مسأله، و روابط گروه کاری با جوّ سازمانی نوآورانه و رفتار نوآورانه در کارکنان

دکتر عبدالزهرا نعامی
علی افشاری

25

124-137

تأثير طول درمان بر علائم اضطراب و افسردگي در برنامه­هاي مختلفدرماني نگهدارنده اعتياد

دکترسید سعيدپورنقاش ­تهراني
مهرنوش حمزه­لوئيان

26

7-22

مقايسة وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي بامعلمان مدارس استثنایي

زهرامكملي
زهرايوسفي
مريم قوچيانی
دكترمحمدباقركجباف
دكتر ابوالقاسم نوري
حسينعلي مهرابي

26

23-42

بررسي رابطة سبك­هاي هويت با اختلال شخصيت در دانشجويان

دكتر مرتضي اميديان

26

43-58

رابطه میان آلکسی­تیمیا و افکار خودکشی: آیا افسردگی به عنوان متغیر واسطه­ای در این رابطه نقش دارد؟

مهناز شاهقلیان

26

59-71

بررسي ملاک‌های رفتاری همسرگزینی ازدیدگاه تکاملی

عاصفه احمدی
دکتر علی­اکبر سیف
دکتر فرهاد جمهری

26

72-90

رابطة بين تعهد سازماني و ويژگي­هاي شخصيتي با توجه به ساختار شغلي

دکترحميدرضا عريضي
هاجر براتي

26

91-111

شادکامی و سلامت روانی در دانشجویان

منصور سلیمانی
حسن غلامحسین­زاده
رقیه همایون­پور

26

112-126

رابطة عوامل و وجوه مدل پنج عاملي شخصيت با دينداري

مهناز مغانلو
دكتر مريم وفايي
دكتر مهرناز شهرآراي

27

7-29

رابطة بين حمايت سرپرست و خلاقيت با توجه به نقش واسطه‌ايِ انگيزش دروني و احساس انرژي

دكتر محسن گل‌پرور
فريبا پاداش

27

30-46

تأثیر آموزش جرأت­ورزی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز

دکتر منصور بیرامی

27

47-64

بررسی رابطة سخت­رویی با شیوه­های مختلف فرزندپروری والدین در دانش­آموزان دختر دبیرستانی

دکتر مهرناز آزاد یکتا

27

65-78

نقش آگاهی محاوره­ای بر عملکرد کودکان در تکالیف تئوري ذهن

دكترسيد امير امين­يزدي
پروانه نيكخواه

27

79-100

رابطۀ بین جوّ روانی با توانمندسازی روانی در كاركنان کارخانه­های صنعتی

محمدرضا غفوری ورنوسفادرانی
دکتر عبدالزهرا نعامی
دکتر نسرین ارشدی

27

101-119

سیر تاریخی روان­شناسی جدید در ایران

انوشیروان رضائی
دکتر رضا زمانی

27

120-146

مقايسة تأثير درمان شناختي ـ رفتاري گروهي و انفرادي در كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي

دكتر ابراهيم رضائي­دوگاهه
دكتر پروانه محمدخاني
دكتر بهروز دولتشاهي

28

7-24

اثربخشی درمان­شناختی تيزدیل بر کاهش افسردگی دانش­آموزان دوره­های راهنمايی و متوسطه

دکتر اسحق رحيميان­بوگر

28

25-40

رابطة کمال­گرایی والدین با کمال­گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در نمونه­ای از خانواده­های ایرانی

دکتر محمدعلی بشارت
کورش عزیزی
دکتر حمید پورشریفی

28

41-59

رابطة وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضیات دانش­آموزان چهارم ابتدایی (بر اساس داده­های تیمز 2003)

منصوره مهدوی­هزاوه
دکتر ولی­اله فرزاد
دکتر علیرضا کیامنش
مریم صفرخانی

28

60-77

سنجش اعتبار سازه و ملاكي مقياس عدالت سازماني

هاجر براتي
دکتر حميدرضا عريضي
فروغ بختیاری

28

78-95

ارتباط پنج عامل شخصيت و رهبری تحول­گرا بر اساس دگرارزيابی زيردستان و فرادستان

علیرضا زرندی
دکتر نیما قربانی
دکتر سید بابک علوی

28

96-111

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سبک­های تصمیم­گیری در دانشجویان ایرانی

دکتر حسین زارع
خدیجه اعراب­شیبانی

28

112-125

آزمون مدل خودنظم­بخشی پینتریچ و مدلی رقیب

دکتر یاسمین عابدینی
محبوبه السادات کدخدایی

29

7-28

مقایسه باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان افسرده یامضطرب با دانشجویان عادی

مژگان ربّانی باوجدان
دکتر مسعود باقری
مرجان ربّانی باوجدان

29

29-43

رابطة ابعاد خودآگاهي و احساس تنهایي با سلامت رواني دانشجويان

دكتر ديبا سيف

29

44-63

ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي (LSQ)

محسن لعلي
دكتر احمد عابدي
دكتر محمدباقر كجباف

29

64-80

اثربخشی آموزش متقابل بر درس روخوانی فارسی و عزت­نفس دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دکتر زهرا بازرگان
گلرخ برارپور

29

81-99

پيشايندهاي موقعيتي و فردي رفتارهاي مدني ـ سازمانی تغييرگرا در كاركنان سازمان­ها و صنايع

دكتر محسن گل‌پرور

29

100-123

ميزان همخواني سبک­هاي يادگيري دانشجويان با رسانه­هاي مورد استفاده اساتيد

نرجس اميني
دکتر بي­بي­عشرت زماني
دکتر ياسمين عابديني

29

124-141

تعیین نیمرخ آسیب­شناختی دانش­آموزان مواجه­شده با رویدادهای آسیب­زا

دکتر سجاد بشرپور
دکتر محمد نریمانی
دکتر علی عیسی­زادگان

30

7-29

رابطة بين هيجان­خواهي، اوقات فراغت خسته­كننده، و عزت­نفس، با اعتياد به تلفن همراه

فائزه ديوبند

30

30-47

رابطة صفات شخصیت، حمایت سرپرست، و فشار روانی شغل با خشنودی شغلی و تعارض
کار ـخانواده

زهرا خادم­دزفولی
دکتر نسرین ارشدی
آذین تقی­پور

30

48-69

مدل­یابی علّی نوع استفاده از موسیقی در زندگی روزمره براساس صفات شخصیت و خلاقیّت

دکتر نادر حاجلو
دکتر ناصرصبحی قراملکی
خدیجه عظیمی­نیا

30

70-87

نقش فراشناخت در تبيين علائم و نشانه­هاي اضطراب

بهارک دل­آور
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر عباس پورشهباز

30

88-100

بررسی رابطة حمایت سازمانیِ ادراک­شده و تعهد سازمانی با توجه به نقش کار در بخش صفی یا ستادی

سید میثم دیباجی
میثم صادقی
دکتر فریبا یزدخواستی

30

101-119

تأثیر مقایسه­ای گروه­درمانی فراتشخیصی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی؛پیگیری 3 ماهه

دکتر ابوالفضل محمدی
دکتر بهروز بیرشک
دکتر بنفشه غرایی

31

7-23

تعیین روابط ساده و چندگانۀ ویژگی­های پنج­ عامل شخصیّت با نگرش­های سه­گانۀ شغلی در کارکنان

دکتر حسین شکرکن
سیده فاطمه حسینی لَرگانی
دکتر عبدالزهرا نعامی

31

24-49

تفکر تأملی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

دکتر پروین کدیور
زهرا تنها
سوده رحمانی

31

50-64

مقایسة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وسلامت عمومی،در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی

دکتر علی عیسی­زادگان
دکتر محمد حسنی
لیلا احمدیان
جواد امانی

31

65-83

ارتباط دلبستگیِ ادراک شده دوران کودکی با مقابلة مذهبی در بحران، با میانجی­گری دلبستگی به خدا

دکتر فاطمه شهابی­زاده
دکتر ولی­اله فرزاد

31

84-106

نقش واسطه­ای خشنودی از درآمد در رابطة بین عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دکتر نسرین ارشدی
داود حیاتی

31

107-125

بررسی اثربخشی بسته آموزشی کنترل خشم بر ارتباط­های میان والد و کودک

دکتر محسن شکوهی­یکتا
نیره زمانی
دکتر جواد پورکریمی

32

7-26

نقش سبک­های هویت در پیش­بینی جهت­گیری مذهبی دانشجویان

دکتر اسحق رحیمیان­بوگر
ملیحه حق­پرور

32

27-41

تحلیل محتوای کتاب­های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی

دکتر محمد اکبری­بورنگ
دکتر بهروز مهرام

32

42-58

ارتباط مقتضیات كار، راهبردهای کنترلیِ اشتياق به هدف، و مؤلفة عاطفة مثبتِ بهزیستی روانی

دکتر حميدرضا عريضي
دکتر هاجر براتي

32

59-75

اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب و اثر آن بر نگرانی و کیفیت زندگی افرادِ دارای اختلال اضطراب فراگیر

سمیه انتظاری
دکتر مینا مجتبایی

32

76-91

تأثیر زوج­درمانیِ کوتاه­مدت مبتنی بر خود­گردانی، بر رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی، وضعیت زناشویی، افسردگی، و اضطراب

سید محمدرضا علوی­زاده
دکتر مالک میرهاشمی

32

92-110

روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامه باورهای اساسی

دکتر الهه حجازی
دکتر ناهید صادقی
میثم شیرزادی­فرد

33

7-23

خصوصیات روانسنجی پرسشنامةحساسیت به طرد در دانشجویان

دکتر سمیرا خوشکام
دکتر فاطمه بهرامی
فرحناز رحمت­الهی
دکتر سمانه نجارپوریان

33

24-44

تأثير درمان گروهي فعال­سازي رفتار بر علائم افسردگي و نگرش­هاي ناکارآمد

امیر جلیلی
دکتر علی­اصغر اصغرنژاد فرید
دکتر بنفشه غرایی
دکتر مهدی سلیمانی
پریسا فرجی

33

45-66

رابطة بین متغیرهای انگیزشیِ هدف­گذاری، عدالت سازمانی، کنترل شغلی، خودکارآمدی شغلی،و خودتنظیمی، با التزام­کاریِ کارکنان یک سازمان صنعتی

الهام ساعي
دکتر عبدالزهرا نعامي
دکتر عبدالکاظم نیسی

33

67-85

تأثیر آموزش سرمایة روانی با استفاده از مدل مداخله­ای لوتانز،بر سرمایة روانی کارشناسان شاغل در یک شرکت صنعتی

دکتر احمد علیپور
نیلا آخوندی
دکترغلامرضا صرامی فروشانی
دکتر مجید صفاری­نیا
دکتر مژگان آگاه­هریس

33

86-105

ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان، با تعهد ورزشیِ بازیکنان نخبه هندبال زنان و نقش میانجی­گرایانة نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری

بهشت احمدی
آزاده آزادی
دکتر شیرین زردشتیان

33

106-128

سهم خودپنداره، راهبردهای یادگیری، انگیزش تحصیلی خودمختار، و عزت‌نفس کلی در پیشرفت تحصیلی

دکتر حمزه گنجی
دکتر صلاح صوفی

34

11-29

رابطة مؤلفه‌های سرمایه معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی

دکتر محسن گل‌پرور
اکرم احمدی
زهرا جوادیان

34

30-52

قوّة وهمیّه: بازخوانی یک مفهوم سنتی بر اساس یافته‌های علوم‌شناختی مدرن

دکتر جواد حاتمی
عباس ذبیح‌زاده
محمدرضا نیک‌فرجام

34

53-73

ارائه مدل ساختاری رضایت شغلی بر اساس مؤلفه‌های عدالت سازمانی در کارکنان دانشگاه تهران

ابوذر قاضی
اکرم حجری

34

74-93

رابطة شادکامی با ابعاد محتوایی و ساختاری ارزش‌ها

دکتر یداله قاسمی‌پور
سمیّه عباس‌پور

34

94-111

تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش خشم کودکانِ دچار اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی

معصومه مودی
دکتر حمید علیزاده
دکتر باقر غباری‌بناب
دکتر مهدی سلیمانی

34

112-128

ساخت و هنجاریابی نسخه فارسی سبک هویّت

دکتر حسن­پاشا شریفی

35

7-19

ویژگی­های روان­­سنجی مقیاس هویّت اخلاقی

مهرداد ثابت
دکتر صادق تقی­لو

35

20-34

پیش­بینی کنترل خشم بر اساس سبک­های هویّت در نوجوانان دختر

دکتر خدیجه ابوالمعالی
مونا افضلی قادی
سمیرا بیدخوری

35

35-44

اختلال یا نارضایتی جنسیّتی: گزارش موردی

یاسمن کتابی
دکتر سیمین بشردوست

35

45-52

پيچيدگي و تحول در هویّت ساختارهای فیزیکی و اجتماعی بر مبنای اصل انتروپی و تابع توزیع خی

دکتر علیرضا زیگلری
دکتر محمدرضا صیرفی

35

53-74

سهم اميدواري و غرور ملی در تبیین شادكامي

میترا مصلحی جویباری
دکتر نسترن شریفی

35

75-88

پیش­بینی رفتار رانندگی پر خطر بر اساس سبک­های هویّتی

شیوا سلطانی
زهرا اعتمادیه میرزایی

35

89-103

رابطه بين سبک هويّت و بهزيستي روان­شناختی
در دانش­آموزان با والدین معتاد

حمیده خادمی
راضیه شهیدی
دکتر فاطمه شهابی­زاده
مهدیه آدرم

35

104-115

سهم خودکارمدی و سازگاری در پیش­بینی غرور ملی دانشجویان

ریحانه محلاتی
دکتر خدیجه ابوالمعالی

35

116-125

اثربخشی برنامة گروهی توانمندسازی زناشویی انـریچ بـر رضـایـت زنـاشـویی و سـلامـت روان همسران

دکتر تورج سپهوند
دکتر سیّدکاظم رسول‌زاده طباطبایی
دکتر محمدعلی بشارت
دکتر عباسعلی الهیاری

36

7-28

اثربخشی اولیة پروتکل فراتشخیصیِ مبتنی بر افکار تکرارشوندة منفی برای اختلال‌های اضطرابی و افسردگیِ همایند

دکتر مهدی اکبری
دکتر رسول روشن
دکتر امیر شعبانی
دکتر لادن فتی

36

29-55

مقایسة تأثیر درمان‌های فعال‌سازیِ رفتاریِ گروهی و شناخت‌درمانیِ گروهی در کاهش علائم اضطراب و افسردگیِ فرونشانگانی: نتایج پیگیری 3 ماهه

دکتر مهدی سلیمانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر بهروز دولتشاهی

36

56-76

تأثیر آموزش گروهیِ فرزندپروریِ مثبت بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانِ اختلال بیش‌فعالی/ نقص‌ توجه

مریم اسماعیل‌زاده کیابانی
دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی
دکتر احمد علی‌پور
طیّبه محتشمی

36

77-93

رابطة وابستگی آنلاین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان

دکتر ابراهیم مسعودنیا

36

94-113

رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

جعفر بهادری خسروشاهی
دکتر جلیل باباپور خیرالدین
دکتر حمید پورشریفی

36

114-127

حمایت اجتماعی، هویت شخصی،و رفتارهای برونی‎‎شده در نوجوانی

دکتر زهره مجدآبادی

37

7-23

مقایسة نشخوار فکری و خودتنظیمی عاطفی
در افراد افسرده، مضطرب، و بهنجار

دکتر اسحق رحیمیان‌بوگر
دکترعلی تقوایی‌نیا
حمیده جهان‌بخش

37

24-44

ارتباط نگرانی و دلبستگی ناایمن با بهزیستی روان‌شناختی

دکتر محمدابراهیم مداحی
لیلی مداحی

37

45-53

طراحی و آزمون الگویی برای پیش‌بینی اشتیاق روان­شناختی در کارکنان یک شرکت صنعتی

دکتر عبدالکاظم نِیسی
دکتر نسرین ارشدی
محبوبه مهدی‌بیگی سروستانی

37

55-73

ادراك دلبستگیِ دوران کودکی در مدل علّیِ مهار و بروز خشم با توجه به انطباق بین سبک‌های اسناد ودلبستگی به خدا

قاسم هزاری
دکتر فاطمه شهابی‌زاده

37

74-90

نقش سبك‌هاي مقابله‌ای و تاب‌آوري در پيش‌بيني احساس غربت

کریم بابایی نادینلویی
هانا پزشکی
دکتر نادر حاجلو

37

91-105

مقایسه اثر درمان فعّال­سازی رفتاریِ گروهی و شناخت­درمانیِ گروهی بر هیجان­ های مثبت و منفی و فرایندهای تنظیم ­هیجان

دکتر مهدی سلیمانی
دکتر پروانه محمدخانی
دکتر بهروز دولتشاهی

38

7-27

رابطة تعارض و سرریز شدگی کار ـ خانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسط ه­ای­ اضطراب کار

احسان صادقی
دکتر محسن گل­پرور

38

28-46

مقایسة حالات عاطفی آرمانی و واقعی در افراد وابسته به مواد افیونی و غیر­معتادان و رابطه آنها با ویژگی­های شخصیت

دکتر سید سعید پورنقاش­تهرانی
عنایت‌اله زمان‌پور
مریم نصری­تاج‌آبادی
هانیه رحیم­جمارونی

38

47-69

اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئلة اجتماعی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی

اعظم­السادات حسینی‌کافی­آبادی
دکتر مرتضی امیدیان

38

70-85

اثربخشی مقابله درمانگری بر کاهش مشکلات عاطفی ـ رفتاریِ کودکان پیش‌دبستانی و تنیدگیِ مادران آنها

دکتر مریم روشن

38

86-102

پژوهش­های بهداشت روانی: مطالعه­ای نظام ­مند

دکتر حميد پورشريفي
دکتر فریبا زرانی

38

103-115

اثر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی ـ رفتاری بر پرخاشگری و سلامت روان والدین

دکتر محسن شکوهي‌يکتا
دکتر سعيد اکبري زردخانه
دکتر مریم محمودی

39

22-7

پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه‌های اضطراب کلاس زبان

گلين مهدي­نژاد گرجي
دکتر رمضان حسن‌زاده
دکتر محمدعلی محمدی‌فر

39

35-23

مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر

دکتر مینا مجتبایی
سیدمحمدرضا علوی­زاده

39

51-36

مقایسه سبک‌های تفکّر جنایی بین مجرمان وابسته به مواد و ناوابسته به مواد

دکتر مالک میرهاشمی
دکتر حیدرعلی زارعی
مهدی نظری‌علوم

39

61-52

رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سلامت روان در دانشجویان

دکتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
علی کریم‌زاده نگاری
صفا صفایی­ مقدم

39

75-62

تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت­ گیری مذهبی

دکتر رسول کردنوقابی
صفدر نبی­زاده

39

90-76

اثربخشی گروه ­درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند

دکتر پروانه محمدخانی
دکتر عباس مسجدی
دکتر عباس پورشهباز
دکتر بهروز دولتشاهی

40

22-7

نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه­ های غذایی

دکتر عماد اشرفی
دکتر ماریا آگیلاروفایی
دکتر محمدعلی نظری
دکتر کاظم رسول­زاده طباطبایی
دکتر حمیدرضا حسن ­آبادی

40

37-23

پیش­بینی ویژگی عصب روان­شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه­ های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی

دکتر غلام حسین جوانمرد

40

53-38

پیش ­بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره­ های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتماعی ـ عاطفی

شهین احمدوند
دکتر عباس ابوالقاسمی
محمد وطن­خواه

40

77-54

تـأثیر درمـان عقلانـی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان­شناختی

دکتر نیلا علمی­منش
دکتر خدیجه اعراب­شیبانی

40

94-78

تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی

عاطفه جعفرصالحی
دکتر سیاوش طالع­ پسند

40

109-95

 

 
 
 

 

نماد اعتماد