كد محصول: 12012

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

تعداد
قيمت 4,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                             
                                        
http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg
خرید اشتراک 4 شماره نشریه پژوهش های روانشناختی
  • نقد و بررسی

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

 

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

فهرست

پژوهش

صفحه

نویسندگان

اثربخشی بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان

7

علی شهابی فر
دکتر سید مهدی حسینی فرد
دکتر عطاا... موحدی نیا

 

اثربخشی الگوی زوج درمانگریِ تلفییقیِ خودتنظیم گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در دو همسر

25

دکتر تورج سپهوند

زنان و چالش های مسیر شغلیدر صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردیشهر اصفهان)

45

دکتر سارا محمدی

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر پریسا نیلفروشان

دکتر حمیدرضا عریضی

شکل گیری و تحول باورهای کودکان 6-3 ساله دربارة دانش و دانستن

70

دکتر زهرا تنها
دکتر پروین کدیور
دکتر محمدحسین عبدالهی
دکتر جعفر حسنی
 

درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک موردی

92

دکتر فیروزه ضرغامی

دکتر محمدرضا شعیری

دکتر زهرا شهریور

     

● ویژگی های روان سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان شناختی دانش آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی

119

دکتر سعید اکبری زردخانه
فرناز مهدی پور مارالانی

دکتر نادر منصور کیایی

دکتر علی محمد زنگانه

محسن جلالت دانش

دکتر سیامک طهماسبی گرمتانی

مسعود زارعیان

 

 

 

نماد اعتماد