كد محصول: 10022

ارزیابی تعارض ها بر اساس تشخیص روان پویشی عملیاتی شده OPD-2 (چاپ دوم)

تعداد
قيمت 85,500 تومان   (قبل از تخفيف 95,000 تومان )
وضعيت انبار موجود
         جهت خرید کتاب کلیک کنید                              

                                          
مشخـصــات کتـــاب
مشاهده فهرست و منابع
 
 
عنوان کتاب : ارزیابی تعارض ها بر اساس تشخیص روان پویشی عملیاتی شده OPD-2
نویسنده: گروه کاری OPD-2
مترجم : دکتر محمدامین شریفی
قطع : رقعی
شابک : 978-600-97028-6-2
وزن : 263
تعداد صفحه : 205
سال انتشار شمسی : 1399
نوبت چاپ 2
  • نقد و بررسی
معرفی کتاب:

دومیــن نســخه ی راهنمــای تشــخیصی روان پویشــیِ عملیاتی شــده  (OPD-2)،نوعــی نظــام طبقه بنــدی وتشــخیص گذاریِ چند محــوری اســت کــه درمانگــران و روان پزشــکانی کــه رویکــرد روان پویشــی دارنــد، از آن اسـتفاده می کننـد. ارزیابـی مسـائل روان پویشـی بیمـار بـر اســاس پنـج محــور ذیـل (متشـکل از چهـار محـور روان پویشــی و یــک محــور توصیفــی) هــدف اصلــی ایــن راهنمــای تشــخیصی اســت. 
محورI : تجربه ی بیماری و پیش نیازهای درمان (experience of illness and prerequistes for treatment)
محورII : روابط بین فردی (interpersonal relations)
محورIII : تعارض (conflict)
محورIV : ساختار (structure)
 محورV : اختلالات روانی و سایکوسوماتیک(mental and psychosomatic disorders)

نماد اعتماد