كد محصول: 12012

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

تعداد
قيمت 4,000 تومان
وضعيت انبار موجود
خرید پستی


                             
                                        
http://uupload.ir/files/fv9q_post-final2.jpg
خرید اشتراک 4 شماره نشریه پژوهش های روانشناختی
  • نقد و بررسی

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

 

مجله پژوهش های روانشناختی شماره 43، دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1398

فهرست

پژوهش

صفحه

نویسندگان

اثربخشی بارِ شناختی و بازة زمانی بر ادراک زمان

7

علی شهابی فر
دکتر سید مهدی حسینی فرد
دکتر عطاا... موحدی نیا

 

اثربخشی الگوی زوج درمانگریِ تلفییقیِ خودتنظیم گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری های تنظیم هیجان در دو همسر

25

دکتر تورج سپهوند

زنان و چالش های مسیر شغلیدر صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردیشهر اصفهان)

45

دکتر سارا محمدی

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر پریسا نیلفروشان

دکتر حمیدرضا عریضی

شکل گیری و تحول باورهای کودکان 6-3 ساله دربارة دانش و دانستن

70

دکتر زهرا تنها
دکتر پروین کدیور
دکتر محمدحسین عبدالهی
دکتر جعفر حسنی
 

درمان فراتشخیصیِ یکپارچة اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعة تک موردی

92

دکتر فیروزه ضرغامی

دکتر محمدرضا شعیری

دکتر زهرا شهریور

     

● ویژگی های روان سنجیِ نسخة آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان شناختی دانش آموزان دورة متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی

119

دکتر سعید اکبری زردخانه
فرناز مهدی پور مارالانی

دکتر نادر منصور کیایی

دکتر علی محمد زنگانه

محسن جلالت دانش

دکتر سیامک طهماسبی گرمتانی

مسعود زارعیان

 

 

 

محصولات وابسته

نماد اعتماد